LEVERANDØRBETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR LEVERANDØRER AF VOSA MALL


ACCEPT

1. Sælger accepterer følgende vilkår og betingelser ved modtagelse af købsordre.

BETALING

1.1 Indkøbsordrenumre er påkrævet inden levering. Kun indkøbsafdelingen er autoriseret til at udstede indkøbsordrer.

1.2 Leverandørens fakturaer og månedlige opgørelser skal henvise til et købsordrenummer.

1.3 VOSA GROUP ejer VOSA MALL. VOSA MALL finansafdeling vil betale sælgeren i henhold til forhandlede betalingsbetingelser.

LEVERING

2. Leverandør skal opfylde leveringskrav, medmindre forsinkelse i levering eller accept skyldes faktorer ud over sælgerens eller;

2.1 Selskabets kontrol som f.eks. Regeringshandlinger eller manglende handling, terrorhandlinger, strejker eller andre arbejdsproblemer, brand og svære vejrforhold.

2.2 Fragtvilkår og satser skal aftales på forhånd; Hvis en leverandør anvender en dyrere forsendelsesmetode for at opfylde en påkrævet leveringsdato, vil sælgeren betale for den øgede fragtomkostninger.

INSPEKTION OG TESTNING

3. VOSA MALL forbeholder sig ret til at afvise produkter eller varer, som den anser for uoverensstemmende, defekte, forældede, usikre, uegnede eller på anden måde uegnede til dets formål, herunder letfordærvelige forbrugsstoffer, kemiske ikke-forbrugsvarer og alle varer eller produkter købt hos leverandører.

3.1 VOSA MALL forbeholder sig ret til at kræve udskiftning af afviste produkter eller varer samt betaling af skader.

3.2 VOSA MALL forbeholder sig retten til at inspicere leverandørens faciliteter.

3.4 Afviste produkter eller varer og mængder, der overstiger specifikationerne, returneres på sælgerens bekostning.

ÆNDRINGER

4. VOSA MALL forbeholder sig retten til at foretage ændringer i specifikationer, emballage og leveringsplaner og justere eventuelle ændringer i omkostningerne i overensstemmelse hermed.

AFLYSNING

5. VOSA MALL kan med eller uden årsag og med forbehold af andre afhjælpninger, som de måtte have og efter skriftlig meddelelse, annullere en købsordre.

SKADESLØSHOLDELSE

6. Leverandørerens skadesløsholdelse agter at holde VOSA MALL skadeløs- samt ejede og drevne enheder, alle deres tilknyttede virksomheder og ejere, ogderes respektive agenter, officerer, direktører, ledere og medarbejdere fra og imod alle krav, skader, tab og omkostninger herunder advokatgebyrer, der opstår som følge af eller som følge af opfyldelse af en købsordre, forudsat at sådanne krav, skader, tab eller udgifter inklusive advokatgebyrer kan henføres til kropsskade, sygdom, sygdom eller dødsfald, skade eller ødelæggelse af materielle ejendele, afbrydelse eller tab af forretninger eller pålæggelse af bøder eller gebyrer fra enhver statslig enhed og er helt eller delvis forårsaget af uagtsom eller forsætlig handling eller udeladelse eller krænkelse af et lovkrav.

6.1 En leverandør kan være forpligtet til at levere specifik forsikringscertificering.

6.2 Leverandøren gør VOSA MALL skadeløs i forhold til ethvert krav eller retssag anlagt mod selskabet eller dets tilknyttede virksomheder for påstået patent, varemærke eller krænkelse af ophavsret i forbindelse med de varer eller varer, der er genstand for en købsordre.

6.3 Leverandøren vil forsvare ethvert krav eller retssag og betale erstatning for selskabet eller dets tilknyttede virksomheder som følge af en sådan påstand eller retssag.

6.4 Leverandører af forbrugsgoder eller kemiske produkter skal fremlægge bevis for lovgivningsmæssige certifikater til godkendelse for salg til forbrugere i det enkelte land og kunne fremvise gyldige forsikringer(policer) ed dækning for minimum 6.000.000 Dkr. Per forekomst / aggregat.

ANSVAR

7. VOSA MALL er ikke ansvarlig for et krav af nogen art, for et tab eller for skade som følge af, i forbindelse med eller som følge af en købsordre, der overstiger den pris, der kan tildeles de varer eller varer, der giver anledning til sådanne krav.

7.1 Enhver handling som følge af VOSA MALL´s tilsidesættelse af de leverede varer eller produkter skal påbegyndes inden for 3 måneder efter årsagen er ophørt.

FORTROLIGHED

8. Al information, som VOSA MALL giver til leverandøren, er fortroligt.

8.1 Leverandøren må ikke annoncere eller offentliggøre forholdet, der er oprettet ved en købsordre uden VOSA MALL s skriftlige samtykke.

LEVERANDØRGARANTIER

9. Leverandør garanterer at alle produkter, der er indrettet til opfyldelse af en købsordre, er egnede, sikre og egnede til deres formål.

9.1 Leverandør af forbrugsvarer garanterer, at alle produkter, der er indrettet til opfyldelse af en købsordre, er friske og egnede til menneskeføde.

9.2 Leverandørgarantien løber til VOSA MALL, dets efterfølgere, tildelinger og kunder samt brugere af de købte produkter.

9.3 Leverandør garanterer, at priserne på alle varer, der sælges til VOSA MALL, ikke er mindre gunstige end prisen, der betales af en af ​​sine andre kunder.

9.4 Leverandøren skal levere sikkerhedsdatablade (MSDS) til produkter som krævet i loven.

9.5 Leverandøren vil overholde alle gældende føderale, statslige og lokale love, regler, retningslinjer og forordninger og vil holde VOSA MALL skadesløs fra ethvert ansvar som følge af leverandørens manglende opfyldelse.

9.6 Leverandøren vil fremlægge bevis for alle nødvendige certificeringer og inspektioner.

AFTALE

10. En købsordre og eventuelle dokumenter, der henvises til på dennes side, udgør hele aftalen mellem leverandør og VOSA MALL.

Disse standardvilkår gælder for alle købsleverandører deres ordrer og alt mellem de to parter.
Andre vilkår og betingelser, som er relevante for et bestemt produkt eller en transaktion, kan indgå i et separat kontraktdokument.
Eventuelle spørgsmål til VOSA MALL leverandør vilkår og betingelser skal rettes til salgsafdelingen.

(english)

STANDARD TERMS AND CONDITIONS FOR VENDORS OF VOSA MALL


ACCEPTANCE

1. Vendor accepts the following Terns and Conditions upon receipt of purchase order.

PAYMENT

1.1 Purchase Order numbers are required prior to delivery; only the Purchasing Department is authorized to issue purchase orders.

1.2 Vendor’s invoices and monthly statements must reference a purchase order number.

1.3 VOSA GROUP owns VOSA MALL. VOSA MALL finance department will pay the vendor according to negotiated terms of payment.

DELIVERY

2. Vendor must fulfill delivery requirements unless a delay in delivery or acceptance is due to factors beyond the vendor’s or the.

2.1 Company’s control such as government action or failure to act, terrorist acts, strikes or other labor issues, fire, and severe weather conditions.

2.2 Freight terms and rates must be agreed upon in advance; should a vendor employ a more expensive shipping method to meet a required delivery date, the vendor will pay for the increased shipping expense.

INSPECTION AND TESTING

3. VOSA MALL reserves the right to reject any products or goods that it deems non-conforming, defective, stale, unsafe, unfit or in any other way unsuitable for its purposes including perishable consumables, chemical non-consumables, and all goods or products purchased from vendors.

3.1 VOSA MALL reserves the right to require replacement of rejected products or goods as well as payment of damages.

3.2 VOSA MALL reserves the right to inspect the vendor’s facilities.

3.4 Rejected products or goods and quantities in excess of the specifications will be returned at vendor’s expense.

CHANGES

4. VOSA MALL reserves the right to make changes in specifications, packaging, and delivery schedules and to adjust any changes in cost accordingly.

CANCELLATION

5. VOSA MALL may, with or without cause and without prejudice to any other remedy they may have and after giving written notice, cancel a purchase order.

INDEMNIFICATION

6. Vendors shall indemnify and hold harmless all VOSA MALL owned and operated entities, all their affiliates and owners, and
their respective agents, officers, directors, managers, and employees from and against all claims, damages, losses and expenses
including attorneys fees arising out of or resulting from fulfillment of a purchase order, provided that any such claims, damages, losses or expenses including attorneys fees are attributable to bodily injury, sickness, disease or death, injury or destruction of tangible property, interruption or loss of business, or imposition of any fine or charge by any governmental entity, and are caused in whole or in part by any negligent or intentional act or omission, or violation of a legal requirement.

6.1 A vendor may be required to provide specific insurance certification.

6.2 Vendor holds VOSA MALL harmless with respect to any claim or lawsuit brought against the company or any of its affiliates for alleged patent, trademark, or copyright infringement related to the products or goods in subject to a purchase order.

6.3 Vendor will defend any claim or lawsuit and will pay any damages finally awarded against the Company or any of its affiliates as a result of such claim or lawsuit.

6.4 Vendors of consumable or chemical products are required to provide evidence of insurance for 6.000.000 Dkr. Per
occurrence/aggregate.

LIABILITY

7. VOSA MALL is not liable for any claim of any kind, for any loss, or for any damage arising out of, in connection with, or resulting from any purchase order in excess of the price allocable to the products or goods giving rise to such claims.

7.1 Any action resulting from VOSA MALL’s breach as to the goods or products delivered must commence within 6 months after the cause has accrued.

CONFIDENTIALITY

8. All information VOSA MALL provides to the vendor is confidential.

8.1 Vendor may not advertise or publicize the relationship created by a purchase order without VOSA MALL’s written consent.

VENDOR WARRANTIES

9. Vendor warrants that all products furnished in fulfillment of a purchase order are suitable, safe, and fit for their purpose.

9.1 Vendor of consumables warrants that all products furnished in fulfillment of a purchase order are fresh and suitable for human consumption.

9.2 Vendor warranty runs to VOSA MALL, its successors, assigns and customers, and users of the products purchased.

9.3 Vendor warrants that the prices for all items sold to VOSA MALL are not less favorable than the price paid by any of its other customers.

9.4 Vendor must provide Material Safety Data Sheets (MSDS) for products as required by law.

9.5 Vendor will comply with all applicable federal, state, and local laws, rules, regulations, and ordinances and will hold VOSA MALL harmless from any liability resulting from vendor’s failure to do so.

9.6 Vendor will provide proof of all required certifications and inspections.

AGREEMENT

10. A purchase order and any documents referred to on the face thereof constitute the entire agreement between the vendor and VOSA MALL.


These standard Terms and Conditions are applicable to all purchase vendors their orders and anything between the both parties.
Other Terms and Conditions as appropriate to a specific product or transaction may be included in a separate contract document.
Any questions to VOSA MALL vendor terms and conditions shall be directed to sales department.
Del med glæde